Az újszülöttek egyharmadát nem anyakönyvezik – interjú

Photo via BRAVO!

A fotót a BRAVO! engedélyével tesszük közzé.

A világon évente 51 millió újszülöttet nem anyakönyveznek születésekor – a világra jött 150 millió csecsemő több mint egyharmadát. A fejlődő országok egynegyedében ez azt jelenti, hogy az anyakönyvezett újszülöttek aránya nem éri el az 50 százalékot. Születési anyakönyvi kivonat nélkül pedig a gyermekek gyakran nem tudnak beiratkozni iskolába, nem részesülnek megfelelő egészségügyi ellátásban, és sokkal inkább ki vannak téve annak, hogy elvigyék őket gyermekkatonának, vagy kizsákmányolt munkaerőként végezzék.

A Szent Egyed Közösség (olaszul Comunità di Sant'Egidio) azonban próbál ezen változtatni. Ez a világi személyekből álló katolikus mozgalom, amelynek célja a szegények és rászorulók támogatása, létrehozta a BRAVO! programot, hogy növelje a születési anyakönyvezés arányát Afrika, Ázsia és Dél-Amerika egyes részein. A program neve a Birth Registration for All Versus Oblivion [en] (Ne feledjük őket, anyakönyvezzünk minden újszülöttet) kezdőbetűiből álló betűszó, és csak az egyik a közösség több kezdeményezése közül: a DREAM programról [en] például, melynek célja az AIDS elleni küzdelem már beszámoltunk itt a Global Voices oldalon 2013 augusztusában.  

A Global Voices Evelina Martellivel, a BRAVO! projekt menedzserével beszélgetett a programról, arról, mely országokban került bevezetésre, és miért annyira fontos az anyakönyvezés születéskor.

Global Voices (GV): Mi a BRAVO program, és hogyan indult a kezdeményezés?

Evelina Martelli (EM): Il Programma BRAVO! è nato dall'esperienza della Comunità di Sant'Egidio per proteggere la vita dei bambini e garantire i loro diritti. In molti paesi africani e asiatici i membri della Comunità si sono accorti che i bambini che aiutano spesso non hanno nemmeno il certificato di nascita, e subiscono per questo pesanti conseguenze, tra cui quelle di non potersi iscrivere a scuola e di non ricevere cure mediche adeguate. In situazioni di conflitto, abbiamo visto che proprio i bambini senza certificato di nascita erano più esposti a essere arruolati come bambini soldato;  spesso questi bambini sono utilizzati per i lavori in miniera e nelle piantagioni perché i datori di lavoro non possono essere condannati per sfruttamento del lavoro minorile in quanto non è possibile dimostrare l'età dei bambini.

BRAVO!, acronimo di Birth Registration For All Versus Oblivion, è il programma a cui la Comunità di Sant'Egidio ha dato vita per garantire la registrazione allo stato civile di tutti i bambini. BRAVO! promuove e incoraggia la registrazione dei bambini al momento della nascita e risolve la mancata registrazione attraverso procedure di iscrizione tardiva. Sensibilizza genitori e figli sull'importanza del certificato di nascita e spiega le procedure necessarie a registrare gratuitamente le nascite. Promuove il miglioramento del servizio di registrazione formando gli ufficiali di stato civile, migliorando le loro condizioni di lavoro, creando nuovi uffici più vicini ai luoghi in cui le persone vivono. Contribuisce a rimuovere una causa importante del traffico umano, della schiavitù e dello sfruttamento minorile.

Evelina Martelli (EM): A BRAVO! programot azok a tapasztalatok ihlették, amelyeket a Szent Egyed Közösség tagjai szereztek, miközben gyermekek életét védték, jogaikat próbálták biztosítani. Sok afrikai és ázsiai országban a közösség tagjai azt vették észre, hogy a gyermekeknek, akiken segíteni akartak, gyakran még születési anyakönyvi kivonatuk sem volt, és ez súlyos következményekkel járt, például nem tudtak beiratkozni iskolába, és nem részesültek megfelelő egészségügyi ellátásban. Konfliktushelyzetekben azt tapasztaltuk, hogy a születési anyakönyvi kivonattal nem rendelkező gyerekeket gyakrabban vitték el gyermekkatonának. Ezeket a gyermekeket gyakran bányákban és ültetvényeken is dolgoztatják, mert a munkáltatók nem ítélhetők el gyermekkényszermunka vádjával, ha a gyermek életkora nem bizonyítható.

A Szent Egyed Közösség célja a BRAVO! programmal elérni, hogy minden gyermeket anyakönyvezzenek. A program neve a Birth Registration For All Versus Oblivion [Ne feledjük őket, anyakönyvezzünk mindenkit] kezdőbetűiből álló betűszó, és keretében arra biztatjuk és abban segítjük az anyákat, hogy a születés pillanatában anyakönyveztessék a csecsemőket, valamint utólagos anyakönyveztetési folyamatokkal is segítünk megoldani az anyakönyvi kivonattal nem rendelkező gyermekek problémáját. Felhívjuk a szülők és a gyermekek figyelmét a születési anyakönyvi kivonat fontosságára, és elmagyarázzuk nekik az ingyenes anyakönyvezési folyamat menetét. A folyamatot azzal is elősegítjük, hogy képzéseket biztosítunk a hivatalok dolgozói számára, javítjuk a munkahelyi körülményeiket, és a lakosság számára könnyebben elérhető hivatalokat nyitunk. Ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy felszámoljuk az embercsempészet, a rabszolgaság és a gyermekmunka hátterében álló egyik legfontosabb tényezőt.

GV: Miért olyan fontos a születési anyakönyvi kivonat a gyermekek jövője szempontjából?

La registrazione delle nascite è il riconoscimento ufficiale dell'esistenza di una persona. È un diritto umano fondamentale ai sensi dell’art. 7 della Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia.

I bambini non registrati allo stato civile non possono usufruire della protezione giuridica, sociale ed economica di uno Stato né accedere ai suoi servizi. Non possono, ad esempio, usufruire di prestazioni sanitarie, né frequentare la scuola, né conseguire un titolo di studio.

Privi di un'identità legale sono più facilmente esposti agli abusi o allo sfruttamento, alla schiavitù, al traffico di esseri umani, alla prostituzione, al lavoro forzato o all’arruolamento come bambini soldato. Se hanno commesso un reato, vengono trattati come adulti e non godono delle protezioni assicurate ai minori, come quella di stare in celle separate dai maggiorenni.

Grazie al certificato di nascita, da grandi potranno partecipare alla vita democratica del loro paese, eleggere ed essere eletti, potranno godere dei diritti di nazionalità, potranno viaggiare, essere assunti con un regolare contratto di lavoro, ereditare o avere titoli di proprietà ed essere parte attiva della società civile del proprio paese, contribuendo al suo sviluppo.

La registrazione allo stato civile riveste un’importanza fondamentale anche per gli Stati. Essa è infatti la principale fonte per l’elaborazione delle statistiche demografiche, che forniscono i dati necessari alle valutazioni sanitarie e di sviluppo umano, tra cui molti degli indicatori degli Obiettivi del Millennio (MDG).

EM: Az anyakönyvezés az ember létének hivatalos elismerése. A Gyermek jogairól szóló ENSZ egyezmény 7. cikkelye szerint alapvető emberi jog.

Az anyakönyvi kivonattal nem rendelkező gyermekek nem jogosultak az állam által biztosított jogi, társadalmi és gazdasági védelemre, és nem tudják igénybe venni az állami szolgáltatásokat. Nem tudják például kihasználni az egészségügyi szolgáltatásokat, nem tudnak beiratkozni iskolába, és nem tudnak képesítést szerezni.

Jogi személyazonosság nélkül valószínűbb, hogy kizsákmányolás, rabszolgaság, emberkereskedelem, prostitúció, kényszermunka áldozataivá válnak vagy besorozzák őket gyermakkatonának. Ha bűntettet követnek el, felnőttként kezelik őket, és nem részesülnek gyermekeknek járó kiváltságokban, például, hogy a felnőttektől külön cellába kerülhessenek.

A születési anyakönyvi kivonat segítségével felnőttként részt vehetnek hazájuk demokratikus politikai életében, szavazhatnak, és politikai jelöltként választhatók lesznek. Az állampolgárok minden jogával rendelkeznek, utazhatnak, rendes szerződéssel munkát vállalhatnak, örökölhetnek és aktív részesei lehetnek hazájuk civil társadalmának, hozzájárulva annak fejlődéséhez. 

A születések anyakönyvezése az ország számára is alapvető fontosságú, hiszen ez a népességstatisztikai adatok alapja. Ezen adatok biztosítják az információkat, amelyek az egészségügyi értékelésekhez és az emberi fejlődéshez, így számos Millenniumi Fejlesztési Cél (Millennium Development Goals, MDG) eléréséhez is szükségesek.

GV: Mely országokban működik a program és miért?

EM: Il programma è attivo in tutti i paesi in cui sono presenti volontari della Comunità di Sant'Egidio: circa 40 paesi tra Africa subsahariana, Asia e America Latina. I membri della Comunità spiegano alle famiglie che aiutano con i diversi servizi (scuole della pace, programma DREAM per la cura dell'AIDS, mense per bambini malnutriti, sostegno e aiuto alimentare per i bambini di strada, aiuto ai lebbrosi e alle loro famiglie) l'importanza della registrazione delle nascite e spesso le assistono nelle procedure per la registrazione. Organizzano feste nei quartieri poveri e nei villaggi per spiegare a genitori e figli l'importanza della registrazione e le procedure per effettuarla. Promuovono campagne di sensibilizzazione in collaborazione con le scuole primarie, con gli ospedali e le materni

In alcuni paesi africani, il Programma BRAVO! collabora con le autorità dello Stato per promuovere la registrazione dell'intera popolazione. Di concerto con le autorità competenti, elabora la strategia per  garantire la registrazione di tutta la popolazione che ancora non possiede il certificato di nascita e contestualmente migliorare le infrastrutture dello stato civile per garantire che in futuro tutti i nuovi nati vengano registrati immediatamente dopo la nascita.

In Burkina Faso, la campagna promossa dal programma BRAVO! ha permesso la registrazione di 3,5 milioni di persone (quasi un quarto della popolazione) e oggi BRAVO! è impegnato nella stabilizzazione del sistema, attraverso la formazione di personale, il sostegno agli uffici comunali di registrazione, le campagne di sensibilizzazione in tutto il paese.

In Mozambico, BAVO! sta promuovendo la registrazione della popolazione della provincia di Nampula che, con i suoi 4,2 milioni di abitanti, è la più popolosa del paese e sta formando il personale dell'intera provincia. Due nuovi centri di registrazione sono già stati costruiti in aree rurali e altri centri saranno presto inaugurati. Sarà così più facile registrare le nascite dei bambini alla nascita, usufruendo della gratuità.

EM: A program minden olyan országban működik, ahol vannak önkéntesei a Szent Egyed Közösségnek: ez körülbelül 40 országot jelent Afrika Szaharától délre eső részein, Ázsiában és Dél-Amerikában. A közösség tagjai elmagyarázzák a születési anyakönyvezés fontosságát azoknak a családoknak, akiken egyéb szolgáltatásainkon keresztül segítenek (a békeiskolákban, az AIDS leküzdéséért dolgozó DREAM program keretében, az alultáplált gyerekek étkeztetésére működtetett kantinokban, az utcagyerekek élelmiszer-juttatásai és egyéb támogatása során, a leprások és családjaik segítése során), valamint gyakran segítenek az anyakönyveztetési folyamatban is. Nyomornegyedekben és falvakban összejöveteleket szerveznek, hogy elmagyarázzák az anyakönyveztetés fontosságát és a kivonat megszerzéséhez szükséges lépéseket. Általános iskolákban, kórházakban és szülészeteken kampányolnak, hogy felhívják a figyelmet az ügy fontosságára.

Néhány afrikai országban a BRAVO! program keretében együttműködünk a helyi hatóságokkal, hogy az egész lakosság anyakönyvezését elősegítsük. Az illetékes hatóságokkal együtt kidolgozunk egy stratégiát, hogy mindenkit anyakönyvezzünk, akinek még nincs születési anyakönyvi kivonata, és hogy fejlesszük az anyakönyvezési szolgáltatásokat, hogy a jövőben minden újszülött azonnal születés után anyakönyvi kivonatot kaphasson.

Burkina Fasóban a BRAVO! program keretében indított kampány elérte, hogy a teljes lakosság majdnem egynegyedét, 3,5 millió embert anyakönyvezzzenek, jelenleg pedig a BRAVO! egy jól működő rendszer kiépítésében működik közre úgy, hogy a hivatalnokok számára képzéseket biztosítanak, a helyi anyakönyvi hivatalokat támogatják, és országszerte figyelemfelhívó kampányokat szerveznek.

Mozambikban a Nampula tartományban próbálja elérni a BRAVO! program a lakosság anyakönyvezését. Ez a maga 4,2 millió lakosával az ország legsűrűbben lakott területe. A körzetben képzéseket szerveznek a hivatalnokok számára, vidéken két új anyakönyvi hivatal már nyitotta meg kapuit, és továbbiak is épülnek. Így könnyebb lesz majd rögtön születéskor anyakönyvezni a gyerekeket, kihasználva, hogy a szolgáltatás ingyenes.

Photo via BRAVO!

A fotót a BRAVO! engedélyével tesszük közzé.

GV: Mi jelenti a legnagyobb nehézséget a program szempontjából?

EM: Le difficoltà sono soprattutto legate all'enorme diffusione del fenomeno della mancata registrazione. Su 150 milioni di bambini che nascono ogni anno, 51 milioni, più di un terzo del totale, non vengono registrati alla nascita. Fra i paesi in via di sviluppo, uno su quattro presenta un tasso di registrazione delle nascite inferiore al 50 per cento.

In Africa subsahariana si segnalano i tassi di registrazione delle nascite più bassi del mondo che vanno dal 55% al 67% di non registrati. In pratica si stima che due bambini su tre non siano registrati alla nascita.

È necessario che gli Stati investano risorse per garantire a tutti i cittadini la fruibilità dei sistemi di stato civile, ma è ancora più essenziale far comprendere l'importanza della registrazione per garantire i diritti umani, per promuovere il senso di cittadinanza e di partecipazione, perché gli individui si riconoscano non solo nell'identità familiare o clanica, ma anche nella più vasta comunità nazionale e si sentano cittadini partecipi di un destino comune.

EM: A program nehézségei ahhoz kapcsolódnak, hogy az anyakönyvi kivonat hiányának jelensége széles körben elterjedt. Éves szinten a világ 150 millió újszülöttjének több mint egyharmadát, 51 millió csecsemőt nem anyakönyveznek születéskor. A fejlődő országok egynegyedében az anyakönyvezési arány 50 százalék alatt van.

Afrika Szaharától délre eső részein a legalacsonyabb ez az arány, az összes születés 55-67 százalékát nem anyakönyvezik. Becsléseink szerint tehát a csecsemők kétharmada nem kap születési anyakönyvi kivonatot.

Nagyon fontos, hogy a kormányok befektessenek az ügybe, hogy minden állampolgár számára garantálni tudják az anyakönyveztetést. Ugyanakkor az is elengedhetetlen, hogy az állampolgárok megértsék, milyen fontos az anyakönyvezés az emberi jogok biztosításához, az állampolgári létérzés és részvétel kialakításához, hogy az egyén ne csak azt érezze, hogy egy család vagy klán része, hanem hogy a szélesebb nemzeti közösségbe is tartozik, hogy érezze, az ország állampolgáraként egy közös sors részese.

GV: Hogyan hat a programra a sok nyugati országban tapasztalt válság?

EM: La crisi economica incide molto pesantemente sugli aiuti internazionali e trovare fonti di finanziamento è sempre più complicato. Un punto di forza del programma è il fatto che la sostenibilità è assicurata poiché, dopo la fase iniziale di adeguamento del sistema alle esigenze della popolazione, sono gli Stati a sostenere gli oneri di spesa del sistema di registrazione. Inoltre, negli ultimi anni, nella comunità internazionale è cresciuta la consapevolezza dell'importanza dello stato civile come base della democrazia e come strumento per la pianificazione e la misurazione dei progressi in campo sanitario, sociale ed economico. Il Programma BRAVO! ha potuto beneficiare del sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Italia e del Ministero degli Affari Esteri della Germania. I finanziamenti più significativi sono giunti però da sostenitori privati in Europa, da alcuni comuni italiani e da Kindermissionswerk, opera per l'infanzia della Chiesa Cattolica tedesca.

EM: A gazdasági válság nagyon nagyban befolyásolja a nemzetközi segélyeket, a pénzügyi támogatás biztosítása egyre összetettebb feladat. Ugyanakkor a program egyik erőssége, hogy fenntartható, mert a kezdeti időszak után, amikor átalakítjuk a rendszert a lakosság igényeinek megfelelően, a kormányok fedezik az anyakönyveztetési rendszer költségeit.

Továbbá az elmúlt néhány évben a nemzetközi közösségben még inkább tudatosult, hogy az anyakönyvezés szükséges alap a demokráciához, és az egészségügyi, szociális és gazdasági fejlődés mérésének és tervezésének eszköze is. A BRAVO! program sikeréhez nagyban hozzájárult az olasz miniszterelnök és a német külügyminisztérium támogatása is. A legjelentősebb anyagi támogatás azonban európai magánszemélyektől érkezett, néhány olasz önkormányzattól, és a Kindermissionswerktől, a német katolikus egyház gyermekeket támogató jótékonysági szervezetétől.

GV: Van még valami, amit fontosnak tart megemlíteni?

EM: In questi anni, grazie a BRAVO!, abbiamo visto molti bambini ricominciare a studiare e molte famiglie sperimentare nuove opportunità. Madri che grazie al certificato di nascita hanno ottenuto la licenza di commercio, padri che hanno preso la patente. È molto bello vedere i primi frutti di questo lavoro e sapere che abbiamo contribuito a proteggere la vita di tanti bambini, molti dei quali forse non conosceremo mai di persona. È una protezione che li accompagnerà per tutta la vita.

EM: Csak azt mondanám el, hogy a BRAVO! programnak köszönhetően számos gyermeket láttunk, akik visszatértek az iskolába, és számos család számára új lehetőségek nyíltak. Tudunk olyan anyákról, akik a születési anyakönyvi kivonatuk segítségével kereskedelmi engedélyt szereztek, apákról, akik jogosítványt. Nagyszerű látni a munkánk első gyümölcseit, és tudni, hogy milyen sok gyermek életét tudjuk így megvédeni, akiknek a nagy részét nem is ismerjük majd személyesen. Ez egy olyan védelmet jelent számukra, ami egész életükben a segítségükre lesz.

Indítsd el a beszélgetést!

Szerzők, kérünk, hogy bejelentkezés »

Szabályok

  • A hozzászólásokat moderáljuk. Ne küldd el a hozzászólásodat egynél többször, mert azt hiheti a gép, hogy spam.
  • Tiszteld a többi kommentelőt. A gyűlöletbeszédet, obszcenitást és személyes sértéseket tartalmazó hozzászólásokat nem publikáljuk.